Re: tbm ơiii.....


Posted by :-) ..172..25.84 on Aug 09, 2018 at 15:38:45:

In Reply to: tbm ơiii..... posted by ak&CP on Aug 09, 2018 at 15:34:48:

Dắt em đi chị ... tay n dắt đi chị ơi .. bnh cuốn Thin Thanh nhn thi cũng m rồi 🙃

Computer đang bị 'đau', em v chợ ph :-)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]