hom nay


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 12, 2019 at 10:32:58:

đm Engineers work from home today, định ku boss "thoi my đừng v", nhưng thi kệ boss v c lần mnh ni vậy, boss ni: "I don't mind to come in" khong boss, mnh chuồng sớm, c boss, mnh ngồi tới 3PM mo*'i tan sở :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]