Re: Phá


Posted by B ..73..180.33 on Sep 14, 2018 at 06:58:03:

In Reply to: Re: Phá posted by Bờm on Sep 13, 2018 at 18:57:04:

ha ha ha

Thơ`i chiến tranh mà nghe bài hát Chiều Trên Phá Tam Giang
cảm thấy bi hùng dde.p khôn tả !

O^'i Nha^.t Tru*o*`ng o*i la` Le^ Uye^n Phu*o*ng o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]