Re: Lương thiện


Posted by B ..73..180.33 on Sep 14, 2018 at 06:44:53:

In Reply to: Lương thiện posted by Hải Âu on Sep 13, 2018 at 20:50:26:

ha ha ha

Th́ ra tại sao các cán bộ ta, đảng viên ta cứ bỏ tiền mua quan bán chức há !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]