zipper


Posted by Q ..142..44.99 on Sep 13, 2018 at 22:52:18:

cuối cùng mua lại cái zipper khác về h́ hục may lại, kết quả kéo lên ngon lành, confirm là tại cái zipper nó hư sẵn chứ không phải ḿnh mập lol
thu*o*`ng thi` a'o dda^`m mo^~i na(m chi? ma(.c 1 la^`n, nhu*ng kho^ng le~ thay zipper xong cho*` sang na(m mo*'i ma(.c ne^n tua^`n sau se~ ma(.c la.i, coi nhu* la^`n tru*o*'c ma(.c tru`m a'o khao't le^n la` kho^ng ti'nh
lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]