Re: $600 Deal


Posted by D t ..98..134.180 on Jun 13, 2019 at 09:01:32:

In Reply to: Re: $600 Deal posted by HA on Jun 13, 2019 at 08:45:54:

D t chẳng thấy bị mất đồng no cả khi dng Chase v Wells Fargo. Chắc HA dng "cash advances". Nếu c bank account, dng ATM đu mất đồng no. D t v cc con D t dng thoải mi:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]