Re: bac Lz


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 09:15:42:

In Reply to: Re: bac Lz posted by Mây on Sep 14, 2018 at 09:03:56:

Ở đất Cao Mên, con trai mới lớn mà muốn có vợ sau này th́ khôn hồn cạo đầu đi tu cho đến khi tốt nghiệp th́ hoàn tục th́ mới có giá trị cho con gái xứ đó để mắt tới!

Nói túm lại, mỗi xứ một cách hành đạo hành đời - c̣n sự thật th́ không có khác trong bất kỳ thời nào, tôn giáo nào, lănh thổ nào đâu!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]