Re: sui


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 10, 2018 at 10:52:53:

In Reply to: Re: sui posted by honhoang on Oct 10, 2018 at 10:50:43:

yup ... đang chuẩn bị shift D, chn th cn đạp thắng ... th nghe ci rầm ... ri nghĩ " tiu ri " .... chạy ra xe lie^`n bị thng nhc ni : why you stop on the road ? tức qu, em om sm lại : de fải slow, and I have to shift ny nọ .... đu c thể chạy ci đuọcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]