Re: Trầm tư


Posted by Rm ..172..43.156 on Oct 01, 2018 at 00:13:51:

In Reply to: Re: Trầm tư posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 09:37:15:

Đi khi tnh cho ta thăng hoa
ta tầm thường như con su ăn l, rồi bỗng nhin trong giy pht
tnh đến, con tằm ha bướm bay vo bầu trời đầy hoa mộng!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]