cưng


Posted by RnmLT ..24..240.206 on Nov 17, 2018 at 18:03:37:

C phải tnh thương kia:
bỗng dưng
hai v sao lạc gặp nhau:
mừng
thế l ru rt như chim khch
gịong ni ngọt ngo nghe dễ:
cưngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]