Như


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Jun 06, 2019 at 13:44:35:

Như thương bỗ tc cuộc tnh
Như đnh gạch bỏ bng hnh người xưa
Như từ tiềm kiếm trang thừa
Như ta dầm mi cơn mưa bo tnh

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]