Re: Lắng nghe ta


Posted by tm tịnh ..45..53.39 on Oct 24, 2019 at 16:54:29:

In Reply to: Re: Lắng nghe ta posted by Ph Vn on Oct 23, 2019 at 21:10:38:


Nước chảy xuống non đu c
My bay qua ni vốn khng tm

Khi nơi tai khng vướng tiếng
nơi mắt chẳng vướng hnh th thấy nghe mới tạm gọi như thị vậy ...Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]