Dễ dzui


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 24, 2020 at 12:10:40:

DG m tm đuọc phim mới, hợp gu l happy lắm
con ngui đơn gia?n như DG dễ happy :) [DG ở chợ lng]
----
Dễ dzui so m lại đại đa số nhưng khng c phim mới l lại lng ngng chờ đợi v đ l khổ trước khi ci sướng c phim mới về!
Nghĩa l cũng c ci khổ, hay l khng xewm phim m vẫn dzui th c phải l phần hơn hay khng ?

tu xuFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]