Re: bi = mt ?


Posted by KLB ..67..165.188 on Apr 09, 2020 at 19:59:40:

In Reply to: Re: bi = mt ? posted by anhkhachquen on Apr 09, 2020 at 17:04:28:

Mần thơ chẳng điệu chẳng vần
Nng bi tu cộng ni gần ni xa
Bờm cười ha hả ha ha...
Cũng đi chm chỉa, l ra thế no ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]