Re: bi = mt ?


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Apr 09, 2020 at 17:04:28:

In Reply to: Re: bi = mt ? posted by Ko L Bi on Apr 09, 2020 at 15:14:26:

G ny nụ cười như con khỉ
Giấu mặt giấu my để lm chi ?
Chỉ l 1 đứa Dương Khang đ
Hết bợ đt Mỹ rồi nng biFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]