Re: bi = mt ?


Posted by Ko L Bi ..67..165.188 on Apr 09, 2020 at 15:14:26:

In Reply to: bi = mt ? posted by TU on Apr 09, 2020 at 10:50:24:

Khng l Ǵu cũng chẳng l Bi
Chỉ l ṃt g thch thơ thi
Vo nơi quan bc mnh n ở
Tập t̃nh lm quen, hi hi hi..:)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]