Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by KLB ..67..165.188 on Apr 11, 2020 at 23:49:21:

In Reply to: Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora posted by Ph Vn on Apr 11, 2020 at 17:48:02:

Ńu quan bc c nhời như th́
Thi cũng đnh ...o bế đằng kia
Mời vo thơ th̉n sớm khuya
(ci loi ṽn thủ phạng lia u đ̀u)

Đằng kia ńu lầu b̀u tíng Đức
Hay Đan Mạch, bực tức văng ra
Giơ cao đnh sẽ thi nha:
Cầm thanh củi tạ chiu ra phạng lìn!

Ni vậy thi đừng phìn nhau nh!
Hũ mắm tm đừng gh quậy ln
Ci loi ci chỏ khng tn
Huch ra o ạt sưng rn cả đ̀u!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]