Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Apr 11, 2020 at 17:48:02:

In Reply to: Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora posted by KLB on Apr 10, 2020 at 00:41:46:

mồm em Co mấy ai zm
mấy khi ẻm hứng ẻm lm bi thơ
ai m trch vận by giờ
th hơi đu xt vần thơ lm g!
ẻm m cụt hứng th nguy!!

C mấy khi vườn thơ c khch gh chn, thi bc KLB hy giơ cao đnh khẽ chứ bắt Co nh ta lm thơ đng vần đng vận th xem như lm kh Co rồi Co tức mnh văng tiếng Đan Mạch khng nn đu l khng nn đu :))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]