Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by KLB ..67..165.188 on Apr 10, 2020 at 00:41:46:

In Reply to: Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora posted by TU on Apr 09, 2020 at 23:04:44:

Th ra "ả" ́y tn Hng
Vừa pht vừa lo vừa khng vừa đin
Phố tường chao đảo khng yn
Phn như Thnh śng huyn thuyn l, v..
Mọn hn ti lẻ nng bi
Mở m̀m hũ mắm i th...th́i omFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]