Re: TU


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 26, 2020 at 20:38:55:

In Reply to: TU posted by PoP on Jun 26, 2020 at 20:14:17:

p rồi lại mở ấy l hu (who)
c anh PoP p (oops) mở cng phu
một bn m mắt cong l p
một con hoa thị mở l tu

p mở ~_*

hihi
Ph anh PoP cho vui cảnh vườn vắng hoe hoeFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]