Re: Sa Mạc Phong Lan


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 26, 2020 at 20:46:38:

In Reply to: Sa Mạc Phong Lan posted by PoP on Jun 26, 2020 at 20:21:51:

Houston ti biết c ng lan
c ng Phật sống vẻ như nhn
đến ma gi bấc lm ng khổ
một mnh vất vả m vườn lan

Lại cn phải chăm cho em gi Sng Snh th thoảng gh nh vng cảnh cha, anh PoP c gh Houston th hỏi Phật xem c cho vo giup khun lan m lấy tị cng quả :)))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]