Re: Hoa Biển


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 01, 2020 at 23:12:47:

In Reply to: Hoa Biển posted by PoP on Jul 01, 2020 at 21:08:42:

Biển đẹp sng xanh đnh gọi bờ
Ngồi trn bi biển mộng say mơ
Chợt cơn song vỗ lng chao động
Trn ngập niềm vui đến bất ngờ
*****
Đang ngắm nhn xem ẻm g̀n bờ
Người sao lẹp qu tựa trong mơ
Chợt nghe ầm! tíng như śm động
Sng cún mnh tri xúng, hỏng ngờ!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]