Re: Một Khc Thơ Mi


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 03, 2020 at 08:48:17:

In Reply to: Một Khc Thơ Mi posted by PoP on Jul 02, 2020 at 17:16:47:

Bnh m mua đ̉ tặng cho ai?
Ṃt khc sao ăn đủ ṃt ngày
Xin thm, chẳng chịu, v lưu luýn
Rằng th dnh đ̉ lúc nḥu sayFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]