Re: Bác KT


Posted by KT ..107..97.31 on Feb 13, 2020 at 13:49:16:

In Reply to: Bác KT posted by Lz on Feb 13, 2020 at 12:23:22:

Bài KT chơi là Ultimate Texas Hold’ Em, họ chưa có làm khó dễ gia KT nhưng chắc chắn họ có để ư, có lẽ con số mà KT thắng được quá nhỏ nhoi so với tiền mà họ kiếm đươc, cứ mỗi lần KT thắng đi đổi tiền th́ người Casher hay gọi điện thoại ra ngoài floor thông tin cho mấy manager của họ biết số tiền mặt KT thắng được, ngoài ra chưa thấy họ làm khó dể ǵ KT cả



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]