Re: TGIF!


Posted by KT ..107..97.29 on Jan 11, 2019 at 14:16:09:

In Reply to: Re: TGIF! posted by DG on Jan 11, 2019 at 14:10:38:

KT sẽ cho mướn, sau nầy cho con, nếu tụi nó không thích ở đây nữa th́ cũng có thể bán mua cái khác
Hiện giờ th́ KT nghĩ vậy , không biết sau nầy có thay đổi ǵ không :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]