ngẫm sự đời


Posted by Q ..23..67.78 on Jan 11, 2019 at 18:59:56:

người care about ḿnh th́ ḿnh không care
người ḿnh care about th́ không care ḿnh
có chút chuyện muốn kể lể mà chẳng biết t́m ai, người ḿnh muốn kể th́ chẳng muốn nghe, người muốn nghe th́ ḿnh chẳng muốn kểMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]