Re: Cái khác của gái Mỹ và Việt


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 08:52:38:

In Reply to: Cái khác của gái Mỹ và Việt posted by ch on Mar 12, 2019 at 16:06:47:

nhiều khi ḿnh Chào, họ lơ ḿnh, ḿnh quê nên thôi khong chào cho khỏi bị quê

been there, done that … hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]