Re: Bầu


Posted by tinh ..76..244.248 on Oct 17, 2020 at 12:55:56:

In Reply to: Re: Bầu posted by B on Oct 17, 2020 at 12:34:25:

chỗ tui th́ ngược lại nhen eheee

vote tại chỗ đi bầu, trên máy toàn để tên ứng cử viên CH phía trên khg hà, có những trang chỉ có tên của CH mà thôi, chỉ có 1 ưcv mấy trang đó, lạ chưa hihiii Ai khg biết skip th́ họ bấm thôi no choiceMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]