Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 12:07:16:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by TLN on Nov 06, 2018 at 12:05:31:

Vậy mà HA tuỏng Sóng ăn chay trụng ...

All food of TLN làm HA đều thèm hết ... nhưng trời thụng hong cho ... như P hong có cook giỏi

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]