Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 11:25:04:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by tinh on Jan 14, 2019 at 11:18:56:

còn cu này "Comme j'tais ravie de la recevoir."

ńu là ti, ti sẽ dùng "Que" nghe hay hơn "Comme" , và phải có d́u than cúi cu mới là đúng cho exclamation.

Que j'tais ravie de la recevoir!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]