Re: Nếu có giải ...


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 15, 2019 at 12:39:23:

In Reply to: Re: Nếu có giải ... posted by honhoang on Jul 15, 2019 at 12:37:35:

Tôi th́ chẳng bao giờ nhầm ngày thường là chủ nhật, chỉ nhầm chủ nhật là ngày thường :) Hớt hơ hớt hải bung chăn dậy, xong mới nhớ ra hôm nay không phải đi làm :)

We're all too old too work my friend :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]