Re: mộng tan tành


Posted by Q ..104..198.136 on Nov 06, 2018 at 15:51:44:

In Reply to: mộng tan tành posted by DG on Nov 06, 2018 at 14:09:47:

trau chuốt chứ không phải chao chuốt
ừ cố gang trau chuốt vớt được cô vợ giỏi là sướng suốt đờiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]