Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 06, 2018 at 21:15:57:

In Reply to: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by :{ ) on Nov 06, 2018 at 20:05:16:

Việc lm đầu tin của US House sau bầu cử l ... impeachment !!!

Ừ, đi ăn đi nhậu v mạ.nh ai nấy trả .... HihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]