Re: Hello


Posted by CH ..104..192.76 on Jan 14, 2019 at 16:12:51:

In Reply to: Hello posted by KT on Jan 14, 2019 at 15:59:04:

Về hưu mua vacation home đâu ấm áp chớ nhà đất rộng quá th́ giờ chỉ lo take care nhà không cũng đủ mệt .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]