Re: Nếu c giải ...


Posted by DG ..73..229.99 on Jul 15, 2019 at 16:39:27:

In Reply to: Re: Nếu c giải ... posted by PV on Jul 15, 2019 at 15:37:56:

hổng hiểu sao m hắn "ba gai" như thế, cải tay đi với tụi mỹ trong ha~ng, vậy m đi lm ha~ng no cu~ng đuọc la` li'nh cu*ng cu?a bossMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]