Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 17:38:31:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 17:33:04:

ùa, cũng th́y ng ta vít "Repas Santé", nhưng th́y "Repas De Santé" của M có vẻ đúng hơn, còn "Repas Santé" thì sao khng là "Santé Repas" há ? vì repas mới là danh từ chính

tụi ty, mỹ đi lúc cũng dùng chữ khá kỳ khi, khg theo 1 cái lụt nào h́tMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]