Re: Người thơm v thi


Posted by KT ..107..97.47 on Mar 14, 2019 at 10:40:32:

In Reply to: Re: Người thơm v thi posted by ch on Mar 14, 2019 at 10:38:10:

Hihihihi
L một điểm đi m KT khng từ chối được, v điểm đ c v/c HA
Chim tinh gia KT bấm quẻ thấy vậy ;)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]