Re: Stock


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 11:10:18:

In Reply to: Re: Stock posted by KT on Jan 15, 2019 at 11:07:45:

DG th thch tn tn, t t, khong thch mạo hiểm ngay cả trong tnh yu cũng khng dm mạo hiểm nn khong chơi stock, chỉ c 401k th mua rai raiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]