Re: Bác Lz à ơi!


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jul 16, 2019 at 09:36:07:

In Reply to: Re: Bác Lz à ơi! posted by TLN on Jul 16, 2019 at 09:09:37:

Bác Lz khiêm nhường thành ra lư luận để tránh phải xác nhận rằng bác ấy đang là tâm điểm của VS ḿnh đấy mà :)
Khen bác ấy cũng khó nói chi - May quá có TLN xác nhận rằng đâu phải ai cũng như ai (cá mè 1 lứa) đâu :)

C̣n vụ anh em ḿnh thanh bạch th́ chẳng có ǵ mà khủng hoảng, lo ǵ :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]