Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 08, 2018 at 11:13:27:

In Reply to: Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng? posted by Ti on Nov 08, 2018 at 11:10:06:


Bác giả đ̣ "vi phạm luật pháp" chi chi đó đi rồi mướn tôi bào chữa cho.

Có giá rẻ cho đồng hương dù bất đồng ư kiến .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]