Re: hn hay sui


Posted by TLN ..172..17.179 on Nov 08, 2018 at 12:03:39:

In Reply to: hn hay sui posted by DG on Nov 08, 2018 at 09:24:52:

Chị chồng mang tri cy tới m ko đng thứ mọi người thch nn ch lm she giận chứ g hehehe

Chị th ai cho g cũng cm ơn rối rt, thch th ăn hay xi, ko thch th mang cho lại người khc, v mnh ko thch nhg c thể người khc thch th sao. Chị ko từ chối người cho v lm vậy l phụ tấm lng người cho, tấm lng l v gi m

Chanh dy nh chị trồng sai tri vậy m ko đủ để cho đ, chị phải trồng thm cy nữa ở sn sau m vẫn bị thiếu hng hehehe

Phải m chị ở gần nh Ght th Ght thảy qua chị tiu thụ gim cho 😉Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]