Re: Vu Vơ ...


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 14:16:41:

In Reply to: Re: Vu Vơ ... posted by MSP on Jan 15, 2019 at 14:09:27:

cũng đuọc, chỉ sợ hơi di so với đng mnh o đầm b DG thch mặc trn knee 1 t DG chưa c ci o no embroid

thấy ci ny đuọc hơn ci kia đ MSP ci truc nhn pha lưng, c ng` mẫu mặc bị nhăn

DG chỉ sợ CK mặc vải cứng v c v tiệm thử vi ci, khong thoải mi nn DG t mua CK , DG thch tommy Hilfiger hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]