Re: Bạch


Posted by B ..73..180.33 on May 18, 2020 at 16:29:41:

In Reply to: Re: Bạch posted by Hải u on May 18, 2020 at 11:05:06:

ha ha ha ha

AI sống tong chế độ CS đều phải ca tụng sản cộng để sống !
Nếu khng sẽ bị tr dập như nh thơ HưU Loan, tu*o*'ng Trần Độ, etc..

Ngay ca? Nguye^`n Cao Ky`, Pha.m Duy ve^` VN pha?i no'i to^'t cho ho. ne^'u kho^ng la`m sao ho. cho ve^` !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]