Re: hôm nay


Posted by Q ..192..191.10 on Jul 19, 2019 at 23:48:24:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on Jul 19, 2019 at 23:28:32:

họ kiếm được bug v́ luckly thôi, click nhiều cái quá th́ trúng 1 cái chứ không thể kiếm hết bug được
nếu developer không noi cho QA biết developer program như thế nào th́ qa biết chỗ nào mà testMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]