Gạch nối giữa có và không


Posted by space ..24..240.206 on Jun 05, 2018 at 07:10:30:

Kinh Dịch bảo [google]
Tóm lại:

V́ biến dịch, cho nên có sự sống.
V́ bất dịch, cho nên có trật tự của sự sống.
V́ giản dịch, nên con người có thể qui tụ mọi biến động sai biệt thành những quy luật để tổ chức đời sống xă hội.
--
Từ khái niệm trên, tôi tạm nhận định nghĩa của kinh qua chữ "dịch"
1) Từ không có sự sống (theo định nghĩa sự sống = life trong thế gian, có vật thể như là thân thể của con người) biến "dịch" thành ra có sự sống .
2) Sau khi biến dịch rồi, bất dịch có nghĩa là mạng của sự sống kia = constant = bất dịch, ví dụ như mạng người = roughly 100 năm - đó là trật tự của sự sống .
3) Giản dịch có thể nhận định như là biến động sai biệt nhưng trong "bất dịch"
do đó mới có từ nhất điểm sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái và rồi bát quái sinh biến hóa vô cùng .

Đó là gạch nối của không và có qua Kinh Dịch vậy

Also according to google (simply looking in via searching without selective but pure looking for connection of "Gạch nối giữa có và không")

Buddhist cosmology is the description of the shape and evolution of the Universe according to the Buddhist scriptures and commentaries.

It consists of temporal and spatial cosmology, the temporal cosmology being the division of the existence of a 'world' into four discrete moments (the creation, duration, dissolution, and state of being dissolved, this does not seem to be a canonical division however). The spatial cosmology consists of a vertical cosmology, the various planes of beings, their bodies, characteristics, food, lifespan, beauty and a horizontal cosmology, the distribution of these world-systems into an "apparently" infinite sheet of universes. The existence of world-periods (moments, kalpas), is well attested to by the Buddha.[1][2]

The historical Buddha (Gautama Buddha) made references to the existence of aeons (the duration of which he describes by using metaphor),[3] and simultaneously intimates his knowledge of past events, such as the dawn of human beings in their coarse and gender-split forms,[4] the existence of there being more than one sun at certain points in time,[5] and his ability to convey his voice vast distances,[6] as well as the ability of his disciples (who if they fare accordingly) to be reborn in any one of these planes (should they so choose)[7].

Chiếu theo khái niệm "the creation, duration, dissolution, and state of being dissolved, this does not seem to be a canonical division however" = thành tụ hoại không

thành = từ không thành ra có (tương đương như giai đoạn biến dịch của Kinh Dịch
trụ = bất dịch
không = từ có trở về không (đây là nói về khái niện hoàn thành của cái chu kỳ "sinh trụ dị diệt" của cái đă từ không thành ra có mà thôi .

Mấu chốt của vấn đề là làm sao từ có mà về với cái không nguyên thủy;
mà chúng ta đang ở trong realm của có, chỉ dựa vào có để mà t́m ra tung tích về lại cái không nguyên thủy .

Thank you for readingMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]