Re: thiệt ra


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 13, 2018 at 08:57:17:

In Reply to: thiệt ra posted by Q on Mar 12, 2018 at 22:15:04:

tại Q thích viết coding ... DG chỉ thích ngồi bấm bấm t́m bugs thoi, bắt viết th́ mới viết ... khong có thích tí nào cả :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]