Re: to TLN .... Digital oil-free air fryer


Posted by Lz ..107..109.167 on Mar 24, 2018 at 01:52:54:

In Reply to: Re: to TLN .... Digital oil-free air fryer posted by áikhanh on Mar 24, 2018 at 00:20:02:

Tôi không nhớ, mà có nhớ cũng chẳng dám sửa đâu :) Văn ḿnh vợ người mà, nhiều người dù chỉ một dấu chấm dấu phẩy hay xuống hàng họ cũng không muốn ai sửa, huống ǵ là "spelling" :)

Tưởng bác đang bận xếp đồ đi Japan chứ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]