Re: Happy Friday


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 08:24:14:

In Reply to: Happy Friday posted by KT on Nov 22, 2019 at 08:21:02:

năm nay l̃ Tạ Ơn vui hơn những năm qua vì l̀n đ̀u tui dự phía bn tui và có my hus dự nữa, h̀i đó giờ toàn dự bn hus ... Đúng là đ̉i đời ihihi
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]