IQ 160


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Feb 06, 2020 at 12:02:47:

Nếu NC có IQ 160 th́ có phải là thông minh nhất nam tử không?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]