Re: Tản mạn việc ông Táo Tây Phương ông Táo Á Đông


Posted by honhoang ..45..220.67 on Jul 19, 2019 at 07:08:04:

In Reply to: Tản mạn việc ông Táo Tây Phương ông Táo Á Đông posted by B́nh Yên on Jul 19, 2019 at 06:40:18:

khi 1 nguoi dàn bà than tho*? về ba^'t cứ chuye^.n gi`..ha~y cho ho. bie^'t mi`nh hie^?u no^~i kho^? cua? ho. ...va` thuong yeu họ nhie^`u hơn...cho*' co' dấu khẩu vo*'i họ…..cuo^.c do*`i cua? ba.n ro^`i se~ rac ro^'i la*'m da^'y! hihihihihi…..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]