Re: tinh toan


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 06, 2020 at 11:42:48:

In Reply to: Re: tinh toan posted by TLN on Feb 06, 2020 at 11:39:31:

nhc em điệu lắm, 2 tuần đi đi cắt em ni nếu cắt chổ $30 th 3 weeks mới đuọc cắt, nhc okay

hm nay l ngy đầu nhc thử tiệm ny

2 tuần truc nhc cắt chổ khc $25 + $5 tip = $30Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]