Re: <<<<< Nam mô A Di Đà Phật


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 12:18:10:

In Reply to: Re: <<<<< Nam mô A Di Đà Phật posted by :-) on Aug 09, 2018 at 12:00:46:

Bác muốn say với htc th́ phải mua rượu, xong rồi xếp hàng, dài lắm chứ không chỉ có 20 người thôi đâu :)

Chịu khó ra cuối hàng đứng nhá bác :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]