Re: Li


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 22, 2018 at 08:12:41:

In Reply to: Re: Li posted by kg - gian on Jun 22, 2018 at 08:03:42:

m̃i người có cách th̉ hịn tình cảm ring, với ti, ti chỉ gọi anh rụt là "anh", còn với người dưng trong đy thì ti chỉ gọi "anh" với ai đáng quý ḿn, trn trọng, trừ khi vài người đã quen gọi bằng nick r̀i thì khó mà thm chữ "anh" v phía trước, nhưng ńu họ ḿt thì ti sẽ gọi bằng "anh", như anh 4He.
Cho nn mún ti gọi bằng anh thì 1 là cư xử ăn nói sao cho đáng quý ḿn, còn khg thì ḿt đi thì ti sẽ gọi bằng "anh".

Tại ng PV trí nhớ khg t́t nn qun là ngoài anh hl, thì ti cũng từng gọi "anh PV", ngoài ra còn anh hh, anh KT, anh TBM, anh Bờm, v.v... anh NC nhưng vì chữ "ca" v́n dĩ nghĩa là "anh" nn ti thường gọi "Nhị Ca" thi, cũng như TBM có chữ "th̀y" trg đó, nn thm chữ "anh" thì thành dư
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]