caravan !


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 27, 2018 at 08:51:24:

ha ha ha

Dân di cư từ Nam Mỹ đă đến biên giới phía nam xứ Mẽo
mà bọn truyền thông chả thấy nói năng chi !

Là dân tị nạn, chúng ta nghĩ ǵ, làm gỉ

Oái oái dân thân tả truyền thông ơi là dân chủ ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]