Re: 2 Dr Bo*`m - Di.ch


Posted by space ..24..240.206 on Jun 05, 2018 at 14:25:27:

In Reply to: Re: 2 Dr Bo*`m - Di.ch posted by Bờm on Jun 05, 2018 at 13:23:35:

Ừ nhỉ,

Nhưng Dr. Bờm đ biết sdng Dịch m sao lại cn hửi thử như vạy l c g ?
C phải ngầm ch ti khng thuộc sử Tu ?
hay l ngầm bảo l chợ đối đ ch tnh tận nghĩa m lại đằng th đằng đi ngược thc Bản Giốc sang tận Tu để hnh thch chủ tịch đảng CS TQ ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]