Re: Phân gà


Posted by honhoang ..144..52.21 on Sep 10, 2018 at 06:42:40:

In Reply to: Phân gà posted by Hải Âu on Sep 09, 2018 at 19:59:32:

hậu quả ắt có: hôm sau ca? lớp ho.c cua? An bị tháo to?ng na*.ng! Nhừng năm tiếp sau dó, kho^ng tha^'y cô giáo du`ng dến bài học dũng cám na`y nư~a!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]