Re: Hm nay


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 08, 2019 at 12:23:29:

In Reply to: Re: Hm nay posted by :-) on Jan 08, 2019 at 12:21:21:

tại S viết : hm nay đặc biệt g đi

nn DG nghĩ show body l đặc biệt nhất ri (đối với DG) hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]