Re: o


Posted by DG ..73..229.99 on May 15, 2019 at 08:42:40:

In Reply to: Re: o posted by ch on May 14, 2019 at 21:59:28:

v dễ bị sut em mua 1 ci y chang kiểu, khc mu, mặc mới c 1 or 2 lần, hm qua ngồi khu ln t xu, nhn on the back, bị sut oh my god . return ci mới mua th tiếc tại mua rẻ $21, nn keep, lc giặt chắc cẩn thận hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]