Am I expecting too much ?


Posted by DG ..38..236.146 on Jul 22, 2019 at 09:57:35:

dạo ny mẹ yếu hơn, phun nuc miếng ra nh, đm th hay thức khuya, la^u la^u lục đục cả đm khng chịu đi ngủ lục đục dui kitchen and khong biết lm g nữa (get lost), anh trai phải thức canh ri dắt her v phng

hm qua gặp anh trai, anh ni đang tm chổ tốt tốt của ngui gi bịnh như mẹ đưa mẹ vo đ ở mnh ni với anh trai: em thấy mẹ cn okay to stay home nn đừng đưa mẹ vo đ gấp I am willing to help you to watch mom when you need.

gặp chị du, she no'i: mẹ lục đục mnh mất ngủ, sa'ng cn phải mở tiệm lm, mấy năm nay cả hai khong thể ddi vacation trong khi ngui ta ai cũng đi vacation ảnh huỏng my health, I have to speak up

DG ni với chị du (she về nh c couple days a week từ ngy lấy anh mnh tới giờ) nghe bố mnh kể mnh mới biết v lc truc lấy anh mnh, chị du ở với bạn gần tiệm của her cho tie^.n ddi la.i, kho?i ke.t xe nn giờ she cũng đi ddi ve^` ve^` "you can ignore mom, just sleep" she said "I have light sleep, I can't sleep"

rui` DG ddem chuye^.n DG o*? vo*'i be^n cho^`ng + chi. bi.nh chi. bi.nh qua^.y ga^'p ma^'y la^`n my mom, my mom hie^`n . chi. da^u no'i: I can't live like you I told my chi. da^u " I would love to take my mom home, but I can't"

===> Mi`nh nghi~ bo^. khong ai co' the^? hy sinh nhu* mi`nh ha? ?? c cht xu m đ ni ảnh huỏng ny nọ can't deal, can't live with it

I feel sad nghĩ tới ngy phải tiển my mom v chổ ngui gi ở :((((

ngay ca? ha('n family cu~ng dda^u co' ai da'm ruo'c chi. bi.nh ve^` Am I expecting too much from other people in the family ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]