Re: Hôm nay


Posted by KT ..107..97.90 on Mar 23, 2019 at 11:55:44:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by DG on Mar 23, 2019 at 11:51:18:

KT đang ở AT&T mua iPhone mới tặng bx :)))) KT đang nịnh đầm để chúa nhật nầy xin đi chơi một ḿnh với bạn :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]