Re: Hôm Nay


Posted by Hải Âu ++ ..73..174.114 on Jul 22, 2019 at 12:32:26:

In Reply to: Re: Hôm Nay posted by Hải Âu on Jul 22, 2019 at 12:18:23:

Nhưng KHÔNG CÓ G̀ QUAN TRỌNG & QUƯ GIÁ hơn
- Sức khoẻ (Health)
- Thấy đủ (Feel enough) sẻ làm cho THÂN & TÂM an lạc đưa đến hạnh phúc

Ngụi có bạc triệu cash nhưng khg thấy đủ, tâm không yên ổn muón hơn nửa và thân lại cực khổ để có thêm ...

Nên ngụi giàu thật sự là ngụi biét đủ

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]